Piedāvāto semināru programmas
Dokumentu un arhīvu pārvaldība. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana

Dokumentu arhivēšana un arhīva veidošana

 1.     Arhīva darba organizācija;                                                               
 2.    Arhīvu pārvaldību normatīvais regulējums;   
 3.    Dokumentu nodošana institūcijas/ uzņēmuma arhīvā; 
 4.    Lietu sakārtošana un sistematizācija, to sagatavošana arhivēšanai;
 5.     Lietu uzskaites sarakstu veidošana un noformēšana;
 6.     Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta izstrāde;
 7.     Dokumentu atlase iznīcināšanai;
 8.     Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana (arhīviskā vērtība);  
 9.     Arhīva izveide institūcijā/ uzņēmumā. Tehniskās prasības;
 10.     Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;
 11.     Dokumentu izmantošana ( arhīva izziņas noformēšana un sagatavošana);
 12.     Dokumentu nodošana valsts  glabāšanā

Dokumentu pārvaldības darba organizācija

 1. Kā uzskaitīt un klasificēt izveidotos un saņemtos dokumentus;
 2. Dokumentu glabāšanas termiņi;
 3. Dokumentu izvērtēšana un arhīviskās vērtības noteikšana;
 4. Lietu nomenklatūras veidošanas principi un lietu veidošana;
 5.  Dokumentu aprite un kontrole;
 6. Dokumentu vadības sistēmas nozīme dokumentu pārvaldības darba organizācijā;
 7. Dokumentu vadības sistēmas izveides principi


Dokumentu pārvaldības un arhīva darba organizācija 

1. Dokumentu pārvaldības un arhīva darbu reglamentējošie normatīvie akti un vispārīgie nosacījumi

1.1 Arhīvu nozares normatīvo aktu sistēma;

1.2 Speciālie normatīvie akti un likumi, kas nosaka glabāšanas termiņus;

1.3 Starptautiskais standarts ISO:LVS15489 Dokumentu pārvaldība.Vispārīgie noteikumi.

2.  Dokumentu pārvaldības darba organizācija

2.1 Ekspertu komisija vai atbildības noteikšana;

2.2Dokumentu sistēma, elektroniskā dokumentu pārvaldības sistēma;

2.3 Dokumentu klasifikācijas shēma , līmeņi, lietu nomenklatūra;

2.4 Kas ir arhīviskā vērtība, tās noteikšanas principi, dokumentu izvērtēšana.

3. Arhīva darba pārvaldība

3.1 Kad un kā jākārto dokumentu pārvaldībā pabeigtās lietas;

3.2 Termini un to skaidrojums- arhīva fonds,apakšfonds, hibrīdlieta, sērija, apakšsērija, uzskaites saraksts;

3.3 Dokumentu sakārtošana - iešūt vai ievietot sasienamās mapēs;

3.4 Aprakstīšanas kārtība - kas ir vairāklīmeņu apraksts, shēma;

3.5 Starptautiskais standarts LVS 369:2004 Arhīviskais apraksts.Vispārīgie principi;

3.6Aprakstīsanas veidi;

3.7 Arhīva uzskaites dokumenti;

3.8 Kādos gadījumos lietas nodod valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā


Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana

1. Normatīvo aktu regulējums elektronisko dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un pārvaldībā;

2. Kas ir elektroniskais dokuments .

3 . Elektronisko dokumentu izstrādāšana un noformēšana

4. Kas ir elektroniskais paraksts, kā parakstīt un nosūtīt elektronisko dokumentu;
5. Informācijas saglabāšana un aizsardzība;
6. Elektronisko dokumentu aprites procesi iestādē;

8.Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana
7. Elektronisko dokumentu arhivēšana un nodošana valsts glabāšanā;
8. Tehniskās prasības elektronisko dokumentu glabātavas izveidošanā un uzturēšanā

Dokumentu izstrādāšana un noformēšana atbilstoši normatīvajam regulējumam lietvedībā, svarīgākie aspekti to noformējumā

1.      Saistošie normatīvie akti dokumentu ar juridisku spēku izstrādāšanā un noformēšanā;

2.      Jēdziens „dokumentu pārvaldība” un „lietvedība”;

3.      Kā pareizi noformēt dokumentu, lai dokumentam būtu juridisks spēks;

4.      Kas ir pārvaldes dokumenti un speciālie dokumenti. Kādas ir šo dokumentu noformēšanas prasības. Kopīgais un atšķirīgais;

5.      Paraksts – viens no galvenajiem rekvizītiem dokumentā, kas nodrošina dokumentam juridisko spēku. Kas ir personīgais ( pašrocīgais) paraksts un elektroniskais paraksts?

6.      Kas ir rekvizīti un dienesta atzīmes;

7.      Dokumentu reģistrācijas jēga dokumentu pārvaldībā;

8.      Dokumentu atvasinājumi. Kopija un apliecināta dokumenta kopija?

9.      Dokumentu cauršūšanas (cauraklošanas) nepieciešamība. Kad un kāpēc dokumenti ir jācauršauj (jācaurauklo). Praktiski piemēri.

10.  Kas jāzina par dokumentu iznīcināšanu. Kas jāievēro, lai netiktu pārkāptas normatīvo aktu prasības.