Neformālā pieaugušo izglītība
Neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, interešu izglītība, kursi, arī profesionālā pilnveide bez jaunas izglītības pakāpes iegūšanas. Tā tiek organizēta atbilstoši izglītojamo interesēm un pieprasījumam. Tās mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personiskiem mērķiem. Neformālās izglītības programmas dod iespēju iegūt pamatprasmes vai attīstīt jau iegūtas zināšanas. Piedāvājam mūsu izglītības iestādē pēc pieprasījuma apgūt svešvalodu kursus, psiholoģijas, lietišķās etiķetes, mākslas, grāmatvedības, lietvedības,  u.c. kursus.
Kursus pasniedz profesionāli, radoši, un aizrautīgi, ilgus gadus praktizējuši savā jomā, pasniedzēji.  Pēc programmas apguves dalībnieki iegūst apliecības.

Biroja vadītāju kursi

1. Biroja darba organizācija:
- biroja vadības galvenie principi, būtība;
- biroja vadītāja ( sekretāra) loma un pamatfunkcijas;
- darbavietas optimāla izmantošana;
- lietderīga laika plānošana;
- biroja tehnikas izmantošanas iespējas darba procesā

2.  Sapulču un sanāksmju organizēšana un darbības nodrošināšana:
- organizācijas procesi;
- sapulču un sanāksmju dokumentēšana – protokolēšana;
- protokolu izstrādāšana un noformēšana, to veidi;
- ieteikumi pareiza protokola izstrādē.

3.  Dokumentu pārvaldība, jēdziens, nozīme, tās pamatprincipi un organizēšanas veidi:
- galvenās likumdošanas prasības un reglamentējošie normatīvie akti;
- dokumentu sistēma un tās ieviešanas iespējas, kādi principi to nosaka.

4.  Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentu veidi.

5. Elektroniskais dokuments un elektroniskais paraksts.

6. Dokumentu aprites un kontroles nodrošināšana uzņēmumā:
- dokumentu uzskaites un reģistrācijas formas un tās nepieciešamība dokumentu pārvaldības procesu nodrošināšanā;
- kādi un kāpēc dokumenti ir jāreģistrē.

7.  Lietu veidošana un uzskaite dokumentu pārvaldībā , tās pamatprincipi un būtība;
- klasifikācijas shēmas izstrādāšana, tās veidi;
- lietu nomenklatūras izstrādāšana, tās nozīme dokumentu uzskaitē;
- dokumentu izvērtēšana , to glabāšanas ilguma noteikšana pēc to glabāšanas termiņiem.

8.  Lietu veidošana saskaņā ar lietu nomenklatūru.

9. Personāla dokumentu pārvaldība:
- kas ir personāla dokumenti, kādi ir to glabāšanas termiņi;
- darba līgumu veidi un to izstrādāšanas un noformēšanas prasības;
- amata aprakstu izstrāde un noformēšana;
- rīkojumu veidi, to saturs, izstrādāšana un noformēšana

10. Uzņēmuma arhīva veidošana. Dokumentu arhīviskās vērtības noteikšana.

11. Lietišķā etiķete un saskarsmes kultūra:
- komunikācijas prasmes ar klientu - tiešā komunikācija;
- lietišķā stila ievērošana apģērbā;
- pareizas runas kultūra.

Metodoloģija kursa apguvē:
Teorētiskas nodarbības, kuras papildinātas ar praktiskiem darbiem;
Diskusijas un ieteikumi, jautājumi un atbildes.

Kursa ilgums- 48 akadēmiskās stundas ( 8 nodarbības darba dienu vakaros vai sestdienās)

 

Lietišķā etiķete, saskarsme un komunikācija

Lietišķā etiķete

 1. Etiķete. Tās veidi. Lietišķā etiķete – pārliecinošam uzvedības stilam un reprezentācijai.
 2. Kā radīt par sevi nevainojamu pirmo un atkārtotu iespaidu dažādās situācijās?
 3. Sasveicināšanās – iepazīšanās, iepazīstināšana. Rokasspiediena nozīme un tulkošana. Atvadīšanās.
 4. Pieklājības normas dažādās valstīs.
 5. Vizītkarte šodien.
 6. Ielūgumi. Ierašanās, atteikumi.
 7. Apģērba kodekss („dress code”) un apģērbs lietišķās attiecībās. Kā izvēlēties konkrētai situācijai piemērotāko apģērbu, aksesuārus?
 8. Krāsu izvēle un nozīme lietišķajā saskarsmē (apģērbs, ielūgumi, ziedi u.c.)
 9. Lietišķas tikšanās, sarunas, sapulces, komunikācija birojā klātienē, pa tālruni, „skype” u.c. Kā veicināt, uzturēt profesionālas un pozitīvas attiecības ar kolēģiem, vadību?
 10. Lietišķu tikšanos organizēšana: sagaidīšana, delegāciju uzņemšana, biznesa pusdienas, vakariņas, kafijas, tējas galds u.c. Kā izvēlēties atbilstošāko?
 11. Galda kultūra.
 12. Dāvanas, apsveikumi - to izvēle, noformējums, pasniegšana, saņemšana.
Saskarsme un komunikācija.

 1. Komunikācija kā informācijas apmaiņas process;
 2. Komunikācijas saturs un sadarbības formas;
 3. Formālā un neformālā vide komunikācijā;
 4. Paštēla veidošana, tā nozīme komunikācijā un saskarsmē;
 5. Klausīšanās prasmes;
 6. Darbs ar klientiem;
 7. Konfliktu cēloņi, to veidošanās;
 8. Kā veiksmīgi risināt konfliktus;
 9. Prezentāciju, uzstāšanās un sapulču vadīšana;
 10. Kā veiksmīgi pārvarēt saskarsmes un komunikācijas barjeru.   
Kursa ilgums - 40 akadēmiskās stundas
Norises laiki
-
darba dienu vakari no 18.00-21.00 vai sestdienas 10.00-14.00


Vienkāršā grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem

Kursa mērķis:

Gūt izpratni par savu grāmatvedību, iemācīties sakārtot un vadīt dokumentāciju, apgūt sava produkta vai pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu. Kursu laikā praktiski iemācīties pildīt ieņēmumu izdevumu žurnālu, izprast izdevumu lietderīgumu.  

 1.  Pašnodarbinātais un darba ņēmējs, kopīgais un atšķirīgais. Attiecības ar pasūtītāju. Uzņēmum līguma specifika. ( 8 stundas); 
 2. Vienkāršā ieraksta metode. Ieņēmumi saimnieciskās darbības veicējam ( 8 stundas);
 3. Izdevumu uzskaite. Dokumentācijas noformēšana (8 stundas);
 4. Nodokļi VSOI un IIN. PVN nodoklis pašnodarbinātajam( 8 stundas);
 5. Ienākumu un izdevumu žurnālu aizpilde. Deklerācijas iesniegšana un aizpildīšana ( 8 stundas).
Kursa ilgums - 40 akadēmiskās stundas
Norises laiki 
 sestdienas, no plkst 9.00-16.00